วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ตัวอักษรญี่ปุ่นอักษรญี่ปุ่น ()
อักษรที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่นมี 4 ชนิด คือ อักษรโรมันจิ() อักษรฮิรางานะ() อักษรคาตากานะ() และคันจิอักษรโรมันจิ (Romanji) : เป็นอักษรที่เขียนแทนเสียงภาษาญี่ปุ่นดดยใช้อักษรอังกฤษเป็นหลักอักษรฮิรางานะ 「ひらがな」 : เป็นอักษรที่แสดงเสียงอ่านของอักษรแต่ละตัวในภาษาญี่ปุ่นจะมีอักษรฮิรางานะอยุ่ทั้ง 46 ตัว

อักษรคาตากานะ「カタカナ」 : เป็นอักษรที่แสดงเสียงอ่านของแต่ละตัว เช่นเดียวกับอักษรฮิรางานะนั้น


จะใช้เขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ มีอักษรทั้งหมด 46 ตัว
อักษรคันจิ() : เป็นอักษรที่แสดงความหมายในตัวของมันเอง อักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่นจะมีเสียงอ่าน 2 แบบ คือ kun-yomi เป็นเสียงอ่านแบบญี่ปุ่น ส่วนเสียง on-yomi เป็นเสียงอ่านแบบจีนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น